دوره و شماره: دوره 13، مرداد 95 - شماره پیاپی 137، مرداد 1395، صفحه 1-36 

سرگرمی

6. درخت (ص 12 و 13)

صفحه 12-13

درخت (ص 12 و 13)


داستان مصور

9. گربه من ( 18 و 19)

صفحه 18-19

گربه من ( 18 و 19)


دانستنیها

10. خرما (ص 20 و 21)

صفحه 20-21

خرما (ص 20 و 21)


داستان

12. بوی خوب (ص 24 و 25)

صفحه 24-25

بوی خوب (ص 24 و 25)