دوره و شماره: دوره 13، فروردین 95 - شماره پیاپی 133، فروردین 1395، صفحه 1-36 

داستان

2. عیدی من (ص 4 و 5)

صفحه 4-5

عیدی من (ص 4 و 5)


داستان مصور

9. درخت رنگارنگ (ص18 و 19)

صفحه 18-19

درخت رنگارنگ (ص18 و 19)


کاردستی

15. روباه (ص 30 و 31)

صفحه 30-31

روباه (ص 30 و 31)