دوره و شماره: دوره 15، فروردین - شماره پیاپی 156، فروردین 1397، صفحه 1-32 

شعر

2. سین هفتم

صفحه 4-4

سین هفتم


داستان

4. سوپ مخصوص

صفحه 6-7

سوپ مخصوص


داستان مصور

6. مجسمه های شنی

صفحه 12-14

مجسمه های شنی


سرگرمی

7. بازی

صفحه 15-15

بازی


دانستنیها

8. اسم من چیه؟

صفحه 18-19

اسم من چیه؟


داستان

9. هفت سین دریایی

صفحه 20-21

هفت سین دریایی


شعر

13. غار

صفحه 28-28

غار


14. عروسک

صفحه 29-29

عروسک


سرگرمی

15. سرگرمی

صفحه 30-30

سرگرمی