عروسک

10.22081/sn.2018.65640

عروسک


سعیده موسوی‌زاده

عروسکم حرف می‌زد

گریه می‌کرد می‌خندید

دیروز ولی ساکت شد

چشم‌شو بست و خوابید

 

دوتا دونه باطری داشت

هر دو رو تا تَهِش خورد

غذاش فقط باطری بود

طفلی عروسکم مُرد

 

با باطری‌های نو هم

زنده نشد دوباره

چون که توی دلش بود

دو دونه سیمِ پاره

CAPTCHA Image