سفره‌ی افطار

10.22081/sn.2019.67159

سفره‌ی افطار


فاطمه بختیاری

1. ریحانه     2. مامان  3. سفره‌ی افطار   4. نان   5. بشقاب      6. قابلمه غذا     7. قاشق    8. پارچ آب

افطار نزدیک است. 1 می‌خواهد به 2 کمک کند. 1 می‌خواهد 3،4، 5، 6، 7، 8 را بیاورد؛ امّا 2 می‌گوید: «فقط می‌توانی بعضی از آن را بیاوری.»

شما به 1 کمک کنید تا وسایلی را انتخاب کند.

شما فکر می‌کنید که 1 چه چیزهای 3 را می‌تواند بیاورد؟

(تصویر اشیا آورده شود)

(رو‌به‌روی تصویر اشیا، عکس ریحانه و مادرش کشیده شود تا بچّه‌ها اشیا را به آن‌ها وصل کنند.)

CAPTCHA Image