غذای باغچه

10.22081/sn.2018.66480

غذای باغچه


 

فاطمه بختیاری

موشی با دوستانش، خرگوش‌کوچولو و بچّه‌میمون به گردش رفت. آن‌ها کنار رودخانه نشستند و میوه خوردند.

موشی پوست سیب، موز و برگ‌های هویج را جمع کرد و گفت: «با این‌ها می‌شود برای باغچه‌ام غذا درست کنم.»

خرگوش‌کوچولو و بچّه‌میمون با تعجّب نگاه کردند. موشی گفت: «بابایم یادم داده است.»

موشی، پوست سیب‌ها و موزها را برداشت، در جعبه‌ای گذاشت و روی آن خاک ریخت. موشی گفت: «چند هفته‌ی بعد می‌شود غذای باغچه.»

موشی و دوستانش صبر کردند. «کود» آماده شد. موشی، خرگوش‌کوچولو و بچّه‌میمون دستکش‌های باغبانی‌شان را دست کردند و به باغچه‌ی موشی کود دادند.

CAPTCHA Image