برج دراز - خواب ماهی

10.22081/sn.2018.66300

برج دراز - خواب ماهی


برج دراز

مهری ماهوتی

درختا رو بُریدن

یه دونه هم نذاشتن

به جای اون درختا

برج درازی کاشتن

 

چند روزه که کلاغا

میان توی خیابون

هنوز خبر ندارن

باید برن بیابون

*****

 

خواب ماهی

مریم زرنشان

ماهیا توی آبن

کارخونه‌ی حُبابن

چشماشونو می‌بندن

قُلپ قُلپ می‌خندن

خیلی با ناز می‌خوابن

با چشمِ باز می‌خوابن!

CAPTCHA Image