بشمار بشمار

10.22081/sn.2018.66038

بشمار بشمار


این ها را بشمار و عدد آن را جلویش بنویس.

مورچه:

ابر:

قطره باران:

دانه های گندم:

گل:

CAPTCHA Image