صدقه

10.22081/sn.2018.65812

صدقه


مرتضی دانشمند

یک روز امام حسن(ع) به دوستانش گفت: «هر روز صدقه بدهید.»

دوستانش گفتند: «ما آن‌قدر پول نداریم که هر روز صدقه بدهیم.»

امام حسن(ع) گفت: «شما وقتی سنگی را از راه مردم برمی‌دارید، صدقه است.

وقتی به دیدنِ بیمار می‌روید، صدقه است.

وقتی به کسی می‌گویید کار خوبی را انجام بدهد، صدقه است.

وقتی به او می‌گویید: کار بدی را نکند، صدقه است.

وقتی کسی سلام می‌کند و شما جواب او را می‌دهید، صدقه است.»

دوستان امام حسن(ع) با خود گفتند: «پس ما هر روز می‌توانیم صدقه بدهیم.»

CAPTCHA Image