هیأت /دو بال سفید

10.22081/sn.2017.64569

هیأت /دو بال سفید


هیأت

طیبه شامانی

تو دستِ بابام

پیشونی‌بنده

اونو با لبخند

برام می‌بنده

 

می‌رم به هیأت

همراه مامان

اون‌جا می‌خونم:

مظلوم حسین‌جان

*****

دو بال سفید

مریم جعفرنژاد

خداجونم! کاش بِدی

به من دو بال سفید

با اون دوتا بال می‌شه

به آسمون پر کشید

ابرا رو قلقک داد

از روی خورشید پرید

ستاره‌ها رو شمرد

به خونه‌ی ماه رسید

CAPTCHA Image