مستأجر /لاک‌پشت مسافر

10.22081/sn.2017.64078

مستأجر /لاک‌پشت مسافر


مستأجر

مرتضی دانشمند

مستأجر ما

آقا خروس است

خانومِ خوبش

مثل عروس است

*

آن مرغ زیبا

آن پرحنایی

هر روز دارد

تخمی طلایی

*

قدقدقدا، قد

تخمی دوباره

یعنی بفرما

این هم اجاره!

****

لاک‌پشت مسافر

عبدالرضا صمدی

آقای لاک‌پشت می‌ره

مسافرت با ساکش

یه واکس برّاق زده

رو کفش و روی لاکش

 

دو روز پیش زنگ زده

تو شهر هتل گرفته

بدش میاد راه بره

با کفش گِل‌گرفته

CAPTCHA Image