گوش به فرمان (ص 26)، نافرمان (ص 27)

گوش به فرمان (ص 26)، نافرمان (ص 27)


گوش به فرمان

نویسنده: وارث الکندی

تصویرگر: فردوس نعیم

این پسر با مهربانی با پدر و مادرش صحبت می‌کند. پدر و مادرش هم او را خیلی دوست دارند. او به حرفِ پدر و مادرش گوش می‌دهد و به پدر و مادرش کمک می‌کند. این پسر حالش خیلی خوب است. در مهد کودک هم خیلی چیزهای خوب یاد می‌گیرد و به حرف‌های مربّی‌اش گوش می‌دهد.

========

نافرمان

آن پسر خواهرش را اذیّت می‌کند. وقتی که مادرش می‌گوید: «با خواهرت مهربان باش.» سرِ مادرش داد می‌زند. وای، چه کار بدی! به حرف‌های پدر هم گوش نمی‌دهد. در مهد هم مربّی‌اش را اذیّت می‌کند؛ برای همین، پدر و مادرش از دستش ناراحت‌اند. دل‌شان می‌خواهد او بچّه‌ی آرام و خوبی باشد. بچّه‌ها! برایش دعا کنید.

CAPTCHA Image