اختاپوس (ص 16و17)

اختاپوس (ص 16و17)


اُختاپوس

ترجمه و تلخیص: والهه حسن‌زاده

صفحه 1:

«اُگ» یک اُختاپوس غمگین بود.

صفحه 2:

او زیر دریا زندگی می‌کرد.

صفحه3:

او دوست داشت در میان علف‌ها شنا کند.

صفحه 4:

اُگ، دوستان زیادی نداشت.

صفحه5:

یک روز اُگ، یک توپ پیدا کرد.

صفحه6:

اُگ فکر می‌کرد توپ می‌تواند دوست او باشد.

صفحه7:

او توپ را بغل کرد.

صفحه 8:

حالا اُگ خوش‌حال است.

CAPTCHA Image