گندم دانه دانه (ص 28و29)

گندم دانه دانه (ص 28و29)


هدیه‌های خدا

گندمِ دانه دانه

سیدمحمد مهاجرانی

خوشه‌های طلایی‌رنگ

حسابی قد کشیده‌اند

شُکر خدا رسیده‌اند

دانه‌های درشت گندم را ببین!

قشنگ و دسته دسته‌اند

کنار هم نشسته‌اند

خوشه‌ها چیده می‌شوند

داخل کیسه می‌روند

دانه‌ها آرد، آردها خمیر، خمیرها زود نان می‌شوند

نانِ فراوان می‌شوند

این نانِ گرم و خوش‌مزّه

که توی سفره‌های ماست

هدیه‌ی زیبای خداست

CAPTCHA Image