شلوارم کوچک شده یا من بزرگ شدم؟ ( ص 18 و 19)

شلوارم کوچک شده یا من بزرگ شدم؟ ( ص 18 و 19)


شلوارم کوچک شده یا من بزرگ شدم؟

اکرم توکلی

مامان یک شلوار توپ‌توپی برایم خرید. خیلی قشنگ بود. یک روز مامان به بازار رفت و یک پیراهن توپ‌توپی هم خرید. دوست داشتم هر دوتا را با هم بپوشم؛ ولی پیراهن برایم بزرگ بود.

مامان گفت: «باید کمی صبر کنی تا بزرگ‌تر شوی! یک سال دیگر می‌توانی آن را بپوشی.»

حالا من یک سال بزرگ‌تر شده‌ام. امروز پیراهن توپ‌توپی را از کمد بیرون آوردم و پوشیدم. اندازه‌ام شده بود. شلوار توپ‌توپی را هم پوشیدم و دویدم پیش مامان. بعد یک نگاه به خودم انداختم و گفتم: «ای وای، شلوارم کوچک شده است!»

مامان خندید: «نه آقای توپ‌توپی! تو بزرگ شده‌ای. باید بروم برایت یک شلوار بزرگ‌تر بخرم!»

 

CAPTCHA Image