خیلی مواظبم باش ( ص 8 و 9)

خیلی مواظبم باش ( ص 8 و 9)


 

چتر

افسانه شعبان‌نژاد

چتر قشنگی داشتم

یه گوشه جاش گذاشتم

 

خروسه از راه رسید

چتر قشنگم رو دید

 

گفت: می‌برم به لونه‌م

برای جوجه جونم

 

خیس نشه بال جوجه‌م

خوشا به حال جوجه‌م

 

خروسه همچی همچین

دوید با تاج چین‌چین

 

دویدم و دویدم

تا که به اون رسیدم

 

قوقولی قولی قوقو

چترو گرفتم از او

 

صدای بارون اومد

بارون دون دون اومد

 

چترمو زود وا کردم

تاتی و تاتا کردم

 

اومد صدای چیک چیک

از روی چتر کوچیک

 

به من چی گفت با صداش

«خیلی مواظبم باش»

CAPTCHA Image