کفش های خواهرم - آقای راننده ( ص 28 و 29 )

کفش های خواهرم - آقای راننده ( ص 28 و 29 )


کفش‌های خواهرم

زهرا وثوقی

خواهرم در پایش

کفشِ کوچک دارد

توی هر یک انگار

جیرجیرک دارد

 

خواهرم با شادی

می‌دود با آن‌ها

خانه را پر کرده

آن صدای زیبا

===========

آقای راننده

مرضیه تاجری

یه دنده و دو دنده و سه دنده

من توی خواب شدم آقا راننده

قام و قام و قام می‌رم میون جادّه

مواظبم کسی نره پیاده

دوستامو می‌برم به پارک بادی

خوابم می‌شه پُر از صدای شادی

 

CAPTCHA Image