دوره و شماره: دوره 16، خرداد (171) - شماره پیاپی 171، خرداد 1398، صفحه 1-32 

داستان مصور

5. عید

صفحه 10-11

عید


کاردستی

6. قلقلی و بالن

صفحه 12-13

قلقلی و بالن


سرگرمی

7. جنگل حیوانات

صفحه 14-15

جنگل حیوانات


داستان

11. آفتاب پرست

صفحه 26-27

آفتاب پرست