دوره و شماره: دوره 15، آبان (164) - شماره پیاپی 164، آبان 1397، صفحه 1-32 

خاطرات

7. خانه‌ی پدربزرگ

صفحه 14-15

خانه‌ی پدربزرگ