دوره و شماره: دوره 15، مهر (163) - شماره پیاپی 163، مهر 1397، صفحه 1-36 

داستان

2. یک جای جدید

صفحه 4-5

یک جای جدید


داستان

4. یک نوک کوچولو

صفحه 8-9

یک نوک کوچولو


داستان

11. هدیه

صفحه 26-27

هدیه