دوره و شماره: دوره 14، خرداد (147) - شماره پیاپی 147، خرداد 1396، صفحه 1-36 

دانستنیها

5. اسم من چیه؟

صفحه 11-11

اسم من چیه؟


داستان

6. سفرهای هوپی

صفحه 12-13

سفرهای هوپی


دانستنیها

10. دوست کوچک بلوط‌ ها

صفحه 14-15

دوست کوچک بلوط‌ ها


داستان

11. من و عروسکم

صفحه 16-17

من و عروسکم


داستان مصور

12. اسب من

صفحه 18-19

اسب من


داستان

13. دندان روباه

صفحه 20-21

دندان روباه


سرگرمی

16. بازی

صفحه 26-26

بازی


17. خروس

صفحه 27-27

خروس